KAINOS I SUTARTIS

KAINOS I SUTARTIS

Šaldiklyje (–25 laipsnių temperatūroje) vežamų siuntinių kaina: minimali kaina – 50 eurų/svarų. 
Šaldytuve ir krovinių skyriuje vežamų siuntų kaina:
iki 30 kg – 40 eurų/svarų/vnt ( siuntos aukščio + pločio + ilgio suma ne didesnė, nei 160cm ), daugiau nei 30 kg – 1,35 euras/svaras/kg.
Suruošus siuntą būtina užpildyti siuntos aprašą ir jį atsiųsti el. paštu transport@siuntos123.lt arba siuntos123@siuntos123.lt. Kiekvienai pakuotei turi būti atskiras siuntos aprašas. Vienos siuntos vertė negali būti didesnė, nei 45 eurai.
Dėl krovinių gabenimo individualiais maršrutais susitarsime.
Išskirtiniai pasiūlymai įmonėmsUK įsigytų daiktų, pirkinių,  atsiųstų mūsų adresu Hereford, pristatymo Lietuvoje kainos:  vokas – 20 eurų/vnt , iki 10 kg – 25 eurai/vnt ( siuntos aukščio + pločio + ilgio suma ne didesnė, nei 90 cm ), iki 25 kg – 30 eurų/vnt ( siuntos aukščio + pločio + ilgio suma ne didesnė, nei 140cm ). Siunčiant naujas prekes, būtinai įsitikinkite, ar prekėms nebus taikomi PVM ir muito mokesčiai.

Sutartis

1. Sutarties dalykas ir jam taikomi reikalavimai

1.1. Smulkus krovinys – tai Užsakovo Vežėjui pateikiamas daiktas ar daiktai, kurį Vežėjas įsipareigoja nugabenti ir perduoti Gavėjui (sutarties 2.6 p.). Vežėjas bet kuriuo atveju turi teisę atsisakyti priimti smulkų krovinį atsižvelgdamas į jį ar jo savybes.

1.2. Smulkus krovinys – tai civilinėje apyvartoje įstatymais ar kitais teisės aktais neuždraustas ir (ar) neapribotas daiktas ar daiktai, taip pat daiktas (daiktai ar jų kiekiai), neuždraustas (neuždrausti) įvežti, gabenti bei išvežti tranzitinėse valstybėse ir Gavėjo valstybėje. Už šio reikalavimo pažeidimą ir jo pasekmes (pvz., krovinio konfiskavimą) atsako Užsakovas.

1.3. Smulkus krovinys Vežėjui pateikiamas įpakuotas ir paženklintas tokiu būdu, kad būtų tinkamas patalpinti transporto priemonėje ir saugiai jį nugabenti. Įpakavimas turi būti nepažeistas ir sandarus, priešingu atveju Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti smulkų krovinį arba sutikęs vežti smulkų krovinį neatsako už jo ar jo dalies praradimą, trūkumą ar sužalojimą.

1.4. Smulkus krovinys turi nekelti pavojaus (sprogimo, apsinuodijimo, gaisro, išsiliejimo ir pan.) Vežėjui (ekipažui), aplinkiniams, tretiesiems asmenims, vežamiems kitiems kroviniams, transporto priemonėms, neskleisti nemalonių kvapų. Nustatęs šias rizikas Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti smulkų krovinį arba, jei sutartis jau vykdoma, nedelsdamas nutraukti jos vykdymą ir riziką keliantį ar sukėlusį smulkų krovinį perduoti utilizavimui ar atitinkamoms tarnyboms.

2. Smulkaus krovinio perdavimas-priėmimas

2.1. Smulkus krovinys perduodamas-priimamas Vežėjo nurodytoje vietoje.

2.2. Smulkaus krovinio perdavimas-priėmimas įforminamas Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo aktu (šios sutarties priedas Nr. 1), kuris taip pat laikomas krovinio važtaraščiu.

2.3. Perduodamas Vežėjui krovinį Užsakovas pateikia Vežėjui dokumentus ir kitokią informaciją apie krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat kitą būtiną informaciją, kad Vežėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles.

2.4. Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo aktą (važtaraštį) pasirašo Užsakovas ir Vežėjas ar jo darbuotojas (ekipažo narys), vykdantis vežimą.

2.5. Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo aktas (važtaraštis) pasirašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas skiriamas Užsakovui, kitas Vežėjui, trečias Gavėjui.

2.6. Gavėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodomas Užsakovo kaip asmuo, kuriam Vežėjas privalo pristatyti ir perduoti smulkų krovinį. Gavėjo vardą, pavardę ar pavadinimą bei krovinio pristatymo adresą Užsakovas nurodo ant smulkaus krovinio pakuotės ir Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje).

2.7. Jei Gavėjo duomenys ant pakuotės ir Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje) skiriasi ir iš Užsakovo negaunamas raštiškas patikslinimas, Vežėjas vadovaujasi Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje) nurodytais Gavėjo duomenimis.

2.8. Perduodant krovinį GavėjuiVežėjas ir Gavėjas pasirašo Smulkaus krovinio perdavimo priėmimo akto (važtaraščio) dviejuose egzemplioriuose, skirtuose Vežėjui ir Gavėjui (sutarties 2.5 p.)

2.9. Jeigu Gavėjas atsisako priimti krovinį arba kai važtaraštyje nurodyto Gavėjo nėra, Vežėjas apie tai praneša Užsakovui. Negavęs Užsakovo nurodymo, Vežėjas krovinį grąžina siuntėjui. Užsakovui atsisakius priimti grąžinamą krovinį, laikoma, kad Užsakovas atsisakė krovinio nuosavybės ar valdymo teisės ir perdavė tą teisę Vežėjui.

3. Kaina, jos sumokėjimas

3.1. Kaina už smulkaus krovinio gabenimą yra nustatoma vežėjo.

3.2. Už smulkaus krovinio gabenimą Užsakovas atsiskaito sumokėdamas Vežėjui visą kainą ne vėliau kaip prieš krovinio perdavimą Vežėjui.

3.3. Užsakovui neatsiskaičius šiame skyriuje nustatyta tvarka, Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti smulkų krovinį, t. y. atsisakyti sudaryti sutartį (sutarties 5.1 punktas).

4. Atsakomybė

4.1. Vežėjas atsako:

4.1.1. už transporto priemonę, jos tinkamumą gabenti krovinį ir būklę;

4.1.2. už krovinio tinkamą priėmimą ir patalpinimą transporto priemonėje, jo saugumą kelyje, išskyrus tuos atvejus, kai krovinys neatitinka reikalavimų, nurodytų šios sutarties 1.3 ir 1.4 punktuose;

4.1.3. už krovinio pristatymą krovinio Gavėjui važtaraštyje nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.

4.2. Užsakovas atsako:

4.2.1. už tinkamą krovinio įpakavimą, ženklinimą ir pateikimą išsiuntimo vietoje;

4.2.2. už tinkamai ir laiku atliktą krovinio dokumentų įforminimą ir Vežėjo bei Gavėjo informavimą;

4.2.3. už krovinio praradimą, trūkumą, sužalojimą, konfiskavimą, jei nebuvo laikomasi sutarties 1 skyriaus reikalavimų.

4.3. Krovinio atsitiktinio žuvimo rizika nuo krovinio išsiuntimo iki paskyrimo vietos, jei tai nesusiję su Vežėjo kalte, tenka Užsakovui.

4.4. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą šios sutarties vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Vežėjas savo prievolėms įvykdyti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Vežėjas atsako Užsakovuiuž trečiųjų asmenų, vykdžiusių sutartį ar jos dalį, veiksmus.

5. Sutarties galiojimas, pabaiga ir teisinė bazė

5.1. Sutartis įsigalioja nuo kainos už gabenimą sumokėjimo momento (sutarties 3 skyrius) ir pasibaigia, kai:

5.1.1. krovinys įteikiamas Gavėjui;

5.1.2. grąžinamas Siuntėjui (sutarties 2.9 p.);

5.1.3. krovinys konfiskuojamas, perduodamas utilizavimui ar atitinkamoms tarnyboms (sutarties 1 skyrius);

5.1.4. krovinys prarandamas.

5.2. Iškilus sutartyje neaptartoms aplinkybėms, jos sprendžiamos vadovaujantis 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu ir kitais teisės aktais.

ATSISIŲSTI SUTARTĮ (pdf)

Siuntos aprašo forma: atsisiųsti (pdf)

Klientams Lietuvoje +370 616 72665
Klientams Anglijoje +44 795 1889800

THERMO 123

SIUNTOS 123

SIUNTOS123@SIUNTOS123.LT

Klientams Lietuvoje +370 616 72665
Klientams Anglijoje +44 795 1889800

THERMO 123

SIUNTOS 123

SIUNTOS123@SIUNTOS123.LT